Voorwaarden en tarieven Werving & Selectie

 

Algemeen

Alle overeenkomsten tussen FiSuMa b.v. en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene Tarieven en voorwaarden, tenzij tevoren in de opdrachtbevestiging uit-drukkelijk anders overeenkomen.

FiSuMa b.v. assisteert haar cliënten bij de werving en selectie van personeel op Finance & control. Zij werft kandidaten middels haar netwerk, file search en executive search. Deze dienstverlening gebeurt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van zowel opdrachtgever als kandidaten. Zij werkt uitsluitend op basis van exclusiviteit van de opdracht, tenzij tevoren in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

FiSuMa b.v. neemt ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens volledige discretie in acht en respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

FiSuMa b.v. introduceert kandidaten bij de opdrachtgever op basis van de door de kandidaat verstrekte gegevens en geeft dientengevolge een selectieadvies.

FiSuMa b.v. streeft ernaar om betrouwbare en professionele assistentie te verlenen. FiSuMa b.v. gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. FiSuMa b.v. sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Honorarium en betaling

FiSuMa b.v. brengt bij tewerkstelling van de aangestelde kandidaat een honorarium in rekening van 15% van het bruto jaarinkomen. Tot het bruto jaarinkomen worden gerekend: het overeengekomen vaste jaarsalaris (incl. vakantietoeslag).

De opdrachtgever is het volledige honorarium verschuldigd voor iedere door FiSuMa b.v. voorgestelde kandidaat die binnen achttien maanden na introductie een arbeidsovereenkomst aangaat met de opdrachtgever of met de opdrachtgever verbonden (rechts)persoon, vennootschap of instelling dan wel op voordracht van de opdrachtgever met een al dan niet met de opdrachtgever of FiSuMa b.v. verbonden derde.

Betaling dient te geschieden binnen een maand na factuurdatum. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Garantieregeling

Indien een kandidaat binnen de voor u geldende proeftijd van de arbeidsovereenkomst opzegt, zal FiSuMa b.v. 50% van het in rekening gebrachte honorarium aan de opdrachtgever crediteren, mits:

  • De kandidaat niet opgezegd heeft ten gevolge van wijzigingen in (of het niet nakomen van) de overeengekomen arbeidsvoorwaarden of functie.
  • Alle door FiSuMa b.v. gefactureerde bedragen binnen de termijn zijn voldaan.

——————-