Voorwaarden Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN

FiSuMa b.v.

 

statutair gevestigd te Naaldwijk

Artikel 1 : definities

1.1           Onder “FiSuMa” wordt in deze voorwaarden verstaan: FiSuMa b.v. gevestigd te Naaldwijk.

1.2           Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst met FiSuMa is aangegaan of daartoe met FiSuMa in onderhandeling is.

1.3           Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan:

FiSuMa en opdrachtgever.

Artikel 2 : algemeen

2.1           Alle opdrachten aan FiSuMa geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

2.2           Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-)op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

2.3           Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en FiSuMa, en gelden slechts per geval.

2.4           De toepassing van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5           Indien (een deel van) de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de opdrachtbevestiging of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn.

2.6           Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van e-mail of enig ander communicatiemiddel tussen FiSuMa en opdrachtgever, dan wel tussen FiSuMa en derden, voorzover deze betrekking hebben op de relatie tussen FiSuMa en opdrachtgever, is FiSuMa niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van FiSuMa.

2.7           Indien FiSuMa in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat FiSuMa het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 : aanbiedingen

3.1           Een aanbieding van FiSuMa is een mondeling of schriftelijk voorstel aan opdrachtgever, waarin onder andere de uit te voeren werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en het honorarium van FiSuMa worden vermeld. Elke aanbieding van FiSuMa is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2           Indien een aanbieding van FiSuMa niet binnen 30 dagen of de aangegeven periode door een schriftelijke opdracht is gevolgd en door FiSuMa is bevestigd, is deze vervallen.

Artikel 4 : overeenkomsten

4.1           Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop FiSuMa een opdracht van opdrachtgever schriftelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2           Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden FiSuMa slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

4.3           Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of (tussen)personen van FiSuMa binden FiSuMa niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van FiSuMa zijn bevestigd.

4.4           De opdrachtbevestiging van FiSuMa wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij terstond schriftelijk anders wordt aangegeven.

4.5           Indien FiSuMa met twee of meer personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens FiSuMa voortvloeien.

4.6           FiSuMa behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4.7           Opdrachtgever dient de in de opdrachtbevestiging vermelde noodzakelijke middelen ter uitvoering van de overeenkomst aan FiSuMa beschikbaar te stellen. Indien opdrachtgever hiermee nalatig is, en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, wordt de duur van deze vertraging als normale werktijd aan opdrachtgever in rekening gebracht. FiSuMa is in dit geval gerechtigd de duur van de overeenkomst te verlengen met de duur van de vertraging.

Artikel 5 : prijzen

5.1           Als het overeengekomen honorarium voor FiSuMa geldt het honorarium zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

5.2           Kosten van aanvullingen en wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.3           De tarieven zijn exclusief BTW. Eventuele reiskosten en alle andere in verband met de overeenkomst door FiSuMa te maken kosten (met uitzondering van de afdracht van sociale zekerheidspremies ten behoeve van de werknemers van FiSuMa) zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 : betaling

6.1           De betalingstermijn van onze facturen is dertig dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2           Bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zal FiSuMa een aanbetaling verlangen ter hoogte van 5.000 euro. Deze aanbetaling zal aan het einde van het traject worden crediteert.

6.3           Opdrachtgever zal betalingen niet opschorten of verrekenen.

6.4           Alle betalingen geschieden op een door FiSuMa aan te wijzen bank- of girorekening.

6.5           Betalingen zullen worden gedaan in de valuta waarin de prijzen door FiSuMa zijn uitgedrukt. Tenzij anders is vermeld, is dat in euro.

6.6           Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde rente en kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt opdrachtgever mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

6.7           Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien FiSuMa gegronde redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever, zijn de vorderingen van FiSuMa direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.

6.8           Gedurende de periode van haar verzuim is opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand, gedeelte van een maand voor een volle gerekend, verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De in het bezit van FiSuMa zijnde kopie van de factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en dag, waarop de renterekening begint.

6.9          Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd.

6.10         FiSuMa kan steeds, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van opdrachtgever verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 7: beëindiging en opschorting

7.1           FiSuMa heeft het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

7.2           FiSuMa is gerechtigd de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten -zulks naar keuze van FiSuMa- indien aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, indien op opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, indien opdrachtgever overlijdt, indien opdrachtgever nalatig is in het verschaffen van gegevens/documenten aan FiSuMa, en indien opdrachtgever met enige betaling in verzuim is.

7.3           Indien de overeenkomst door FiSuMa op een in artikel 7.2 genoemde grond wordt ontbonden, zal opdrachtgever aan FiSuMa 25% van de nog niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en de winstderving. Bovendien zal opdrachtgever alle andere kosten, door FiSuMa gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door FiSuMa geleden schade vergoeden.

7.4           Voorzover FiSuMa de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden op een in artikel 7.2 genoemde grond, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 8 : klachten

8.1           Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, binnen 10 dagen nadat FiSuMa de betreffende werkzaamheden heeft voltooid, schriftelijk bij FiSuMa te worden ingediend. Eventuele rechtsvorderingen dienen voorts op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de betreffende werkzaamheden aanhangig te zijn gemaakt.

8.2           FiSuMa is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien opdrachtgever aan al haar contractuele verplichtingen jegens FiSuMa heeft voldaan. Opdrachtgever zal haar verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door haar ingediende klacht.

8.3           Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn, zal FiSuMa, na overleg met opdrachtgever, de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever is slechts mogelijk met medewerking van FiSuMa.

8.4           Indien de klachten van opdrachtgever gegrond zijn, maar het opnieuw verrichten van een dienst binnen redelijke termijn niet mogelijk is, zal FiSuMa slechts de (aan)betaling voor de te verrichten dienst aan opdrachtgever terugbetalen. Voor schade die voor opdrachtgever of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herleveren van een dienst niet mogelijk is, is FiSuMa slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 9 : aansprakelijkheid

9.1           Behoudens opzet of grove schuld van FiSuMa, aanvaardt FiSuMa slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.

9.2           Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van FiSuMa beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de prestatie die de betreffende vordering van opdrachtgever of derden tot gevolg heeft gehad.

9.3           Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen netto honorarium voor FiSuMa voor drie maanden.

9.4           FiSuMa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

9.5           Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is FiSuMa voor producten en diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens FiSuMa aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

9.6           In geen geval is FiSuMa aansprakelijk indien opdrachtgever de schade niet uiterlijk veertien dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan FiSuMa heeft gemeld.

9.7           FiSuMa bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

Artikel 10 : vrijwaring

10.1         Opdrachtgever zal FiSuMa volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op FiSuMa zou kunnen rusten met betrekking tot door FiSuMa verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op FiSuMa rust.

10.2         Opdrachtgever zal FiSuMa eveneens vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die FiSuMa onder zich heeft of had in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op FiSuMa rust.

Artikel 11 : overmacht

11.1         Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet (meer) van FiSuMa kan worden verlangd.

11.2         Onder overmacht van FiSuMa wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van FiSuMa, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij FiSuMa, problemen bij toeleveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers van FiSuMa, waardoor FiSuMa haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

11.3         Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan FiSuMa de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. Opdrachtgever kan dat ook, nadat FiSuMa 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht is FiSuMa geen schadevergoeding verschuldigd.

11.4         FiSuMa kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

11.5         FiSuMa kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 12 : geheimhouding

12.1         Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van alle informatie voor zover de informatie niet algemeen bekend is of de informatie is verstrekt op niet-vertrouwelijke basis.

12.2         Een toerekenbare schending van deze geheimhoudingsplicht door één van de partijen brengt volledige aansprakelijkheid van die partij mee voor alle daardoor geleden en te lijden schade door de andere partij.

Artikel 13 : personeel

13.1         FiSuMa kan, in overleg met de opdrachtgever, veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de opdracht is belast. Dit kan onder andere in het geval dat de medewerker die met de uitvoering van de opdracht is belast wegens ziekte niet inzetbaar is. FiSuMa zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en continuïteit van de opdracht gewaarborgd blijft.

13.2         Het is de opdrachtgever verboden tijdens de uitvoering van de opdracht, en gedurende een jaar na beëindiging daarvan, personeel van FiSuMa in dienst te nemen, zonder de toestemming van FiSuMa. Wanneer de opdrachtgever dit verbod overtreedt is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 4.500,– per overtreding, en EUR 2.000,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt, aan FiSuMa verschuldigd, onverminderd het recht van FiSuMa de schade te vorderen.

Artikel 14 : acquisitie

14.1         Na sluiting van een overeenkomst tussen FiSuMa en opdrachtgever is FiSuMa gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. FiSuMa is gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 12, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 15 : toepasselijk recht en geschillen

15.1         Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

15.2         Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een rechtbank, worden in eerste instantie en in kort geding uitsluitend beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

15.3        De taal van de procesvoering is de Nederlandse.

 

Versie 1.1-12/2004

*-*-*